دود

دود

ترکیبات مختلف می توانند اثر دودی ایجاد کنند (قیر توس، بخورهای مختلف).

دود