ای ایکس ادولو

ای ایکس ادولو

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 4

خانه‌ی عطر مستقر در لندن ای ایکس ادولو در آوریل 2013 توسط بنیانگذاران خود، مت و تانیا ژوک با تمرکز بر کیفیت در مقابل کمیت و فعالیت مبتنی بر صفات عمدی تأسیس شد.

ای ایکس ادولو