گروس اسمیت

گروس اسمیت

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 17

گروس اسمیت به نسل پنجم و ششم خانواده‌ی گروس اسمیت و نوادگان مستقیم جان گروس اسمیت تعلق دارد و توسط آن‌ها اداره می‌شود. تمام خانواده (سیمون، آماندا، ایلنور و کیت بروک) به طور فعال به اداره‌ی این تجارت کاملا خانوادگی مشغول هستند.

ما از نظر شناخت شخصی تمامی تامین کنندگان و سهام‎داران خود بی‌نظیر هستیم. ما از فرصت سفر برای معرفی عطرهای خود و بیان حضوری داستان خود استقبال می‌کنیم. یادداشتی از برند

گروس اسمیت