کام د گارکونس

کام د گارکونس

محور فعالیت : مد
شرکت مادر : پوییگ
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 31

کام د گارکونس  یک نام تجاری مد پاریسی است که توسط ری کاواکوبو اداره می‌شود. ری کاواکوبو طراح لباس آوانگارد ژاپنی است که مجموعه های او عناصر "ضد مد" را ارائه می‌دهند.

کام د گارکونس