ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟

توسط : مدیر سایت آخرین به روز رسانی : 5 ماه پیش
اشتراک گذاری :

در این مقاله خواهید خواند :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ﺁﯾﺎ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻋﻄﺮ ﺍﺳﺖ؟

 

ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﮐﺪﺍﻣﻨﺪ؟ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ، ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻋﻄﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺠﻢ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 5 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ fixative BMV ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻄﺮ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﻟﮑﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﻟﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺍﻟﮑﻞ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.

بیشتر بخوانید : عطر پودری چیست؟ عطر پودری چیست؟

 

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺭﻭﺍﯾﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﻮﺏ ﺻﻨﺪﻝ ﺳﻔﯿﺪ، ﺧﺰﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻠﻮﻁ ﻭ ﻭﺍﻧﯿﻞ ﺟﺰﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﻄﺮﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻞ ﺑﻨﺰﻭﺍﺕ ﯾﺎ ﺗﺮﯼﺍﺗﯿﻞ ﺳﯿﺘﺮﺍﺕ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ ﯾﺎ ﻋﻨﺒﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﯿﺶﺍﺯﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﮏ ﯾﺎ ﻋﻨﺒﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻋﻄﺮﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﺏ ﺻﻨﺪﻝ ﺳﻔﯿﺪ، ﻭﺍﻧﯿﻞ ﻭ ﺧﺰﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻠﻮﻁ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.

بیشتر بخوانید : ادکلن اماراتی چیست؟ ادکلن اماراتی چیست؟

 

ﺁﯾﺎ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻋﻄﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻄﺮﺳﺎﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻋﻄﺮﺳﺎﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ، ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍﯾﺞ، ﻋﻄﺮﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻧﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﯾﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻧﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ. ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻋﻄﺮ ﺑﻪﻫﯿﭻﻭﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﮏ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ، ﭘﺨﺶ ﺑﻮ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ.


ﻧﺪﺍ ﺍﺣﻤﺪﻟﻮ

نظرات کاربران
آیتمی جهت نمایش وجود ندارد
امیر
1403/03/02
درود برشما
نزدیک ترین و مشابه ترین بو و رایحه به آکواوومن Rochas Aquawoman چه چیزی از برند های اماراتی خوب یا هر برند دیگه ای پیشنهاد می فرمایید؟؟
سپاس
پاسخ مدیر : سلام فکر نمی کنم موردی باشد
فاطی 🤍
1403/02/23
بامش اینتنس که خیلی خوش بو و خوبههه چطوری بازخورد خوبی نمیگره به نظرم خیلی عطر بی ریسکیه 😭😭
حمید
1403/02/14
پاسخ به کامبیز سخی
سلام استاد
شرکتی بنام طیبستان هم به تازگی تولید عطر را آغاز کرده که وجه تمایز آن طبیعی بودن اسانسها میباشد و حتی خاصیت درمانی هم بر آن قایل شده
سلام وقت بخیر
داخل ایران میشه تهیه کرد؟
پاسخ مدیر : سلام نه متاسفانه
سلام اگه بچ کد برای چک کردن سال تولید هست پس چجوری بفهمیم اصالت عطر رو؟
عطری هدیه گرفتم و بچ کد زدم الان داشتم کامنتارو میخوندم متوجه شدم بچ کد برای سال تولیدهس.
پاسخ مدیر : سلام بله درسته ، بچکد برای سال تولید هست ، تنها می بایستی از فروشگاه های معتبر تهیه شود
Atrafshan logo
عطرافشان
پشتیبانی سایت
عطرافشان
سلام کاربر گرامی
چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟