توسکانول

توسکانول

مولکول آنیسیک با هدف ایجاد رایحه ای آگرستیک و شیرین-ادویه ای به عطرها با رایحه های شیرین بیان، به انتشار و پخش شدن کمک می کند. می تواند جایگزین ریحان و ترخون شود

توسکانول