د ورد این سنتس

د ورد این سنتس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایالات متحده
تعداد محصول : 6

د ورد این سنتس برند عطرسازی آمریکایی است که مارک اس تی ماری آن را تأسیس کرده است. «تکمیل مرحله اول این پروژه سه سال طول کشید و 3 عصارۀ دیگر برای مجموعه اکتشاف هنوز در مرحله ادغام است. قلب‌های تماماً طبیعی 5 عصاره حداقل 24 ماه پیش ساخته شدند. قبل از وارد کردن آنها به عصاره‌ها، رسیده و پخته شده بودند، بنابراین، می‌‌توانید به تجربه‌‌‌های زندگی من شیرجه بزنید. مجموعه اکتشاف در خالص‌ترین شکل آن یک عطرسازی هنری است.» -یادداشتی از این برند.

د ورد این سنتس