جان گالیانو

جان گالیانو

محور فعالیت : مد
شرکت مادر : پرفیوم هولدینگ
کشور : فرانسه
جان گالیانو