ژاردین د کریوانس

ژاردین د کریوانس

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 19

ژاردین د کریوانس، خانه‌ی عطر فرانسوی است که در سال 2012 توسط انیس بیگوین تأسیس شد. انیس از عشق خود به ادبیات و باغ‌های فرانسه الهام می‌گیرد.

ژاردین د کریوانس