گای لاروش

گای لاروش

محور فعالیت : مد
شرکت مادر : لورئال
کشور : فرانسه
گای لاروش