آلایا پاریس

آلایا پاریس

محور فعالیت : مد
شرکت مادر : شیسیدو
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 5

عزالدین آلایا یک طراح مد سطح بالا، اصالتا اهل پاریس است که شغل خود را در پاریس پایه گذاری کرده است. این طراح در دهه 1980 به شهرت جهانی دست یافت.

آلایا پاریس