مریزیو سریزا

مریزیو سریزا

ملیت : نامشخص

مریزیو سریزا می گوید:

"«عطرساز اساساً هنرمندی است که باید از مواد خام‌اش استفاده کند، درست مثل نقاشی که از رنگ‌ها بهره‌ می‌گیرد و موسیقیدانی که از نوت‌ها استفاده‌ می‌کند: ابتدا با تصویرپردازی ترکیب‌ها، و سپس با خلق آنها.»"

مریزیو سریزا