چنار آمریکائی

چنار آمریکائی

Platanus occidentalis;

چنار آمریکائی