سیلکولید

سیلکولید

یک مولکول مصنوعی کهربا مشک.

سیلکولید