رودودندرون سیبری

رودودندرون سیبری

یک گل هسپیریدیک با ته رنگ کهربایی تند معطر.

رودودندرون سیبری
آیتمی جهت نمایش وجود ندارد