درخت علفی

درخت علفی

Xanthorrhoea australis;

درخت علفی